Diplomanti programa Socialni menedžment (VS)

29.  5. 10. 2018 je kandidatka Katja Berdnik zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vodenje brez prisile. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

28.  27. 9. 2018 je kandidatka Sandra Šmelc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Primerjava vlog očeta in matere pri postavljanju meja v vzgoji otrok. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

27.  3. 4. 2018 je kandidat Amir Crnojević zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v Mestni občini Ljubljana. Mentorica kandidatu je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

26. 18. 1. 2018 je kandidat Dejan Košuta zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom SVZ Dutovlje, deinstitucionalizacija in javne politike. Mentorica kandidatki je bila red. prof. dr. Borut Rončević.

25. 9. 10. 2017 je kandidatka Anja Štepec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Primerjava pokojninskega sistema v Sloveniji in na Švedskem. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgronik.

24.  19.9.2017 je kandidatka Sara Novak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v Sloveniji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Balkovec. 

23.  7.9.2017 je kandidatka Nina Božnar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji na področju zdravstva. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

22.  18.1.2017 je kandidatka Vesna Erak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Socialni pedagog kot del svetovalne službe. Mentorica kandidatki je bila doc.dr. Nuša Erman. 

21. 19. 9. 2016 je kandidatka Tamara Kokol zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motivi za odločanje podjetnikov v Sloveniji za ustanovitev socialnega podjetja. Mentor kandidatki je bil dr. Dejan Jelovac.

20. 19. 9. 2016 je kandidatka Špela Novak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos laične javnosti do paliativne nege. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgronik.

19. 19. 9. 2016 je kandidat Živan Stanič zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

18. 29. 6. 2016 je kandidatka Jasmina Smajić Šupuk zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija primera delavnice za popravilo koles. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor. 

17. 7.12.2015 je kandidatka Petra Mohorič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv Evropske trgovinske politike na hrvaško konditorsko industrijo. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

16. 22.10.2015 je kandidat Pangos Primož zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Postavljanje ciljev v zasebnem življenju in poslovnem okolju. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

15. 25.9.2015 je kandidatka Nahtigal Klavdija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Mepi - aktivno preživljanje prostega časa za mlade. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

14. 11.9.2015 je kandidatka Planina Anja zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Asertivnost v vsakdanjem življenju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nuša Erman.

13. 4.9.2015 je kandidatka Kavšek Klaudija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dolgotrajna oskrba starejših. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nuša Erman.

12. 20.8.2015 je kandidatka Šega Anamarija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnosi na delovnem mestu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

11. 20.8.2015 je kandidat Saksida Mark zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Socialna klima v domu upokojencev Nova Gorica. Mentor kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

10. 7.7.2015 je kandidatka Štefanič Ida zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Zaposlovanje invalidov. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

9. 8.6.2015 je kandidatka Emelita Hadžimuratović zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos med staršema in vzgoja otrok. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

8. 9.10.2014 je kandidatka Ana Nemec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Mladi in alkohol - nekoč in danes. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

7. 9.10.2014 je kandidatka Anja Rijavec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Psihosocialna pomoč žrtvam nasilja v družini. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

6. 9.10.2014 je kandidatka Vlasta Vrtačič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vloga tolmača za slovenski znakovni jezik v procesu visokošolskega izobraževanja gluhih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

5. 20.8.2014 je kandidatka Vanja Jelnikar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motnje hranjenja kot odraz družbenega položaja. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

4. 18.8.2014 je kandidatka Irena Šaćirović zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Medosebni odnosi med mladimi in Facebook. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

3. 3.9.2013 je kandidatka Damjana Šegina zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki vpliva na zakasneli prehod iz mladosti v odraslost. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

2. 17.7.2013 je kandidatka Vida Jarc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv povečane brezposelnosti na psihično počutje strokovnih sodelavcev s področja zaposlovanja. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

1. 18.6.2013 je kandidatka Helena Rončević zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Individualiziran program za otroke z avtizmom vključene v redni program osnovnošolskega izobraževanja. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.