Inštituti

Za hitrejši razvoj ter smotrnejšo organizacijo in koordinacijo raziskovalno-razvojne dejavnosti ter eksperimentalnega razvoja je na FUDŠ organizirana notranja organizacijska enota (raziskovalna enota) Družboslovno raziskovalni center – DRC.

Vodja DRC je prodekanja za znanstveno raziskovalno dejavnost doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Podenoti raziskovalne enote (DRC) sta naslednja inštituta: 

Predstojnik inštituta: prof. dr. Matevž Tomšič

Predstojnica inštituta: doc. dr. Jana Krivec