Katalog informacij javnega značaja fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Slovenija

Telefon: 05 333 00 90
Faks: 05 333 00 91
Spletna stran: arhiv.fuds.si

Odgovorna uradna oseba 
prof. dr. Borut Rončević, dekan

Datum prve objave kataloga 
15. 11. 2009

Datum zadnje spremembe: 5. 3. 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: arhiv.fuds.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah, s katerimi razpolaga

Fakulteta izvaja tri dodiplomske ter štiri podiplomske študijske programe:

Dodiplomska visokošolska strokovna študijska programa

 • Visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment

 • Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč

Dodiplomski univerzitetni študijski program

 • Univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije

Podiplomski magistrski študijski programi

 • Magistrski študijski program Medkulturni menedžment

 • Magistrski študijski program Psihosocialna pomoč

Doktorski študijski program

 • Doktorski študijski program Sociologija

3. Seznam organov fakultete 

Dekan
Kontaktna oseba: Klara Remec
Tel. 05 333 00 90

Senat 
Kontaktna oseba: Klara Remec
Tel. 05 333 00 90

Akademski zbor
Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Rakovec
Tel. 05 333 00 90

Upravni odbor 
Kontaktna oseba: prof. dr. Matej Makarovič
Tel. 05 333 00 90

Študentski svet  
Kontaktna oseba: Petra Škabar, predsednik ŠS FUDŠ

Svet Zaupnikov
Kontaktna oseba: Klara Remec
Tel. 05 333 00 90

Strateška konferenca
Kontaktna oseba: Klara Remec
Tel. 05 333 00 90

4. Seznam notranjih organizacijskih enot 

Organizacijske enote fakultete so:

 1. Dekanat
 2. Pedagoška enota
 3. Raziskovalna enota – Družboslovni raziskovalni center (DRC)

Dekanat sestavljajo dekan, prodekani, glavni tajnik, koordinatorji naslednje organizacijske podenote (oddelki):

 • Referat za študentske in študijske zadeve
 • Služba za odnose z javnostmi
 • Karierni center
 • Finančno računovodska služba
 • Knjižnica
 • Projektna pisarna

Pedagoško enoto sestavljajo naslednje organizacijske podenote (oddelki):

 • Oddelek za uporabne družbene študije
 • Oddelek za psihoterapijo
 • Doktorski oddelek – šola za napredne družbene študije

Raziskovalno enoto sestavljajo naslednje organizacijske podenote (inštituti):

 • Inštitut za politične raziskave
 • Inštitut za družbene transformacije
 • Nacionalni inštitut za psihoterapijo
 • Inštitut za globalni in regionalni razvoj

 5. Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja 

Dekan: prof. dr. Borut Rončević
Tel. 05 333 00 90, [email protected]

6. Zakonske in druge pravne podlage

 Zakonske in podzakonske pravne podlage 

 • Zakon o visokem šolstvu  
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o zavodih
 • Zakon raziskovalni in razvojni dejavnosti  
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o računovodstvu
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
 • Uredba o sofinanciranju doktorskega študija 
 • Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
 • Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov
 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
 • Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
 • Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
 • Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev
 • Pravilnik o prilogi k diplomi
 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu

Notranji pravni akti fakultete: so objavljeni in dostopni na naslovu: http://arhiv.fuds.si/sl/pravni-viri

7.  Drugi strateški in programski dokumenti 

 • Strateški načrt FUDŠ   

8. Vrste postopkov 

 • Postopek za vpis v 1., 2., 3.. letnik študija
 • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
 • Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
 • Postopek izvolitev v naziv
 • Postopek volitev

9. Seznam javnih evidenc, ki jih zavod upravlja 

 • Evidenca zaposlenih delavcev
 • Evidenca zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena
 • Evidenca izdanih javnih in drugih listin, ki jih izdaja fakulteta po zaključenem izobraževanju na fakulteti
 • Evidenca osebnih kartonov študenta/udeleženca izobraževanja, ki se vodi za vsakega študenta/udeleženca izobraževanja od vključitve v študij/izobraževanje do končanja oziroma do izpisa
 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
 • Evidenca o plačah
 • Evidenca uporabnikov knjižnice

Navedene evidence niso prosto dostopne.

10. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Vzajemna bibliografska - kataložna baza podatkov COBISS

11. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij javnega značaja

      Večina informacij je dostopnih preko spletne strani fakultete. 

      Informacije se fizično dostopne vsak delavnik  od 8.00 ure do 16.00 ure.

12. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

 • Pogoji za vpis v 1. letnik
 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O vsebini študijskih programov
 • O načinu in času vpisa v posameznih prijavnih rokih
 • O pogojih za vpis na podiplomski študij
 • O priznavanju izobraževanja
 • O ceniku storitev