Komisije

Komisija za študijske in študentske zadeve

Šteje 5 članov in jo sestavljajo: prodekan za študijsko področje kot predsednik, dva visokošolska učitelja in en visokošolski sodelavec, ki jih na predlog dekana imenuje senat, ter en predstavnik študentov, ki ga na predlog študentskega sveta imenuje senat. V primeru daljše odsotnosti člana komisije lahko senat imenuje nadomestnega člana. Na sejah komisije je prisotna tudi vodja referata za študijske in študentske zadeve.

Pristojnosti komisije:

 • odloča o vlogah študentov za nadaljevanje študija,
 • odloča o vlogah študentov za napredovanje v višji letnik brez opravljenih vseh študijskih obveznosti (izredno napredovanje),
 • odloča o podaljševanju statusa študenta,
 • odloča o podaljševanju absolventskega statusa,
 • odloča o vpisu kandidatov za vzporedni študij,
 • odloča o vpisu diplomantov,
 • odloča o statusu študenta s posebnim statusom,
 • odloča o prehodih med programi,
 • odloča o opravljanju obveznosti za višji letnik,
 • odloča o hitrejšem napredovanju,
 • odloča o zamenjavi izbirnih predmetov,
 • odloča o vlogah študentov za priznanje že opravljenih študijskih obveznostih na drugih študijskih programih fakultete,
 • odloča o spremembi nabora vpisanih predmetov študenta na podiplomskih študijskih programih,
 • daje pobude za izboljšanje oz. spremembe študijskih programov in pedagoškega  dela,
 • izvaja druge naloge po določbah splošnih aktov ali sklepih senata.

Poleg navedenega KŠŠZ:

 • potrjuje teme diplomskih/magistrskih nalog in mentorje
 • podaljšuje teme diplomskih/magistrskih nalog
 • imenuje komisijo za zagovor diplomskih/magitrskih nalog

Kje so objavljeni obrazci/vloge?

Obrazci/vloge so objavljeni na povezavi.

Terminski plan KŠŠZ:

KŠŠZ zaseda predvidoma vsak tretji ponedeljek v mesecu. Rok za oddajo vlog in prošenj je 3 delovne dni prej. Vloga je lahko poslana po navadni pošti ali skenirano in mora biti podpisana, za kar poskrbite sami!

Vloge/prošnje pošljite izpolnite in pošljite:

 • podpisano in skenirano na [email protected] ali
 • podpisano po navadni pošti na FUDŠ, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica
 
Kontakt:

Predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve: doc. dr. Petra Kleindienst ( petra.kleindienst@fuds.si)

Strokovna sodelavka v Referatu: Natali Vuk Birsa ([email protected])

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo

Poleg Komisije za študijske in študentske zadeve deluje tudi Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki je pristojna za postopke, vezane na doktorski študij (od prijave teme do oddaje doktorske disertacije). Slednja izvaja naslednje:

 • potrjuje teme doktorskih disertacij,
 • senatu predlaga ocenjevalce dispozicij in doktorskih disertacij,
 • oblikuje predloge senatu glede ocene ustreznosti doktorskih dispozicij in ustreznosti doktorskih disertacij za zagovor,
 • izvaja druge naloge po določbah splošnih aktov ali sklepih senata.

Kje so objavljeni obrazci/vloge?

Obrazci/vloge so objavljeni na povezavi.

Terminski plan KZRD:

KZRD zaseda predvidoma vsak tretji ponedeljek v mesecu. Rok za oddajo vlog in prošenj je 3 delovne dni prej. Vloga je lahko poslana po navadni pošti ali skenirano in mora biti podpisana, za kar poskrbite sami!

Vloge/prošnje pošljite izpolnite in pošljite:

 • podpisano in skenirano na [email protected] ali
 • podpisano po navadni pošti na FUDŠ, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica

Kontakt:

Predsednica Komisije za znanstvenoraziskovalno delo: doc. dr. Tea Golob ([email protected])

Strokovna sodelavka v Referatu: Natali Vuk Birsa ([email protected])

Na kakšen način kandidat izve odločitev KŠŠZ ali KZRD?

Sklepe, odločbe in razna obvestila na podlagi zapisnikov sej KŠŠZ ali KZRD izdaja Referat za študijske in študentske zadeve, ki jih kandidatu, mentorju/somentorju in članom komisije posreduje preko e-pošte.