Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih

Vodja projekta: doc. dr. Petra Kleindienst

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vrsta projekta: podoktorski temeljni projekt

Trajanje projekta: 24 mesecev
Začetek projekta: 1.9.2020
Zaključek projekta: 31.8.2022

Kratek opis projekta:

Projekt je osredotočen na koncept človekovega dostojanstva in demokratični diskurz v povezavi s tem. Pravna dimenzija človekovega dostojanstva je namreč še posebej relevantna v demokratičnem uvidu, v okviru katerega se človekovo dostojanstvo postavlja na temeljno mesto. S pozicioniranjem človekovega dostojanstva v osrčje demokratične države, le-ta ne zadosti zgolj zahtevam t.i. formalne demokracije, temveč zasleduje tudi t.i. vsebinsko (ustavno) demokracijo, katere temeljna podstat je prav človekovo dostojanstvo. Ustavno sodišče Republike Slovenije tako navaja, da »načelo demokratičnosti vsebinsko opredeljuje Republiko Slovenijo kot ustavno demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje oblastnih organov pravno omejeno z ustavnimi načeli ter človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, in to prav zato, ker sta človek in njegovo dostojanstvo v središču njenega obstoja in delovanja. V ustavni demokraciji je človek subjekt in ne objekt oblastnega delovanja, njegova (samo)uresničitev kot človeka pa je temeljni namen demokratične ureditve« (US RS, U-I-109/10).

Pričujoči projekt je usmerjen na t.i. »realizirano dostojanstvo« (Kleindienst 2017), ki se kaže kot manifestacija posameznikovega odnosa do samega sebe in soljudi (in obratno). Bolj natančno, projekt preučuje realizacijo človekovega dostojanstva v t.i. vertikalnih razmerjih (posameznik-država), in sicer v odnosu posameznik-sodna oblast. Projekt poskuša odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji:

1) Kako lahko sodna oblast pozitivno vpliva na realizacijo človekovega dostojanstva posameznikov v teku sodnega postopka?

2) Kakšno je stanje na področju spoštovanja človekovega dostojanstva v odnosu sodna oblast-posameznik v Republiki Sloveniji?

Splošni cilj projekta je detektirati kazalce realizacije človekovega dostojanstva v odnosu sodna oblast-posameznik oziroma razviti merski instrument realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih. Poleg tega je splošni cilj projekta tudi (na podlagi študije primera Slovenije) podati ugotovitev, kako sodna veja oblasti lahko s svojimi praksami, ravnanji in artikulacijami prispeva k realizaciji človekovega dostojanstva posameznika v teku sodnega postopka, in s tem k (nad)gradnji demokratične pravne države. Oba splošna cilja kažeta na izvirnost projekta, saj gre zaznati odsotnost raziskav na področju realizacije človekovega dostojanstva v zvezi z odnosom posameznik-sodna veja oblasti. Projekt med drugim tako ponuja možnosti za razvoj novih raziskovalnih smeri problematike realizacije človekovega dostojanstva.

Faze projekta: V izhodišču je projekt razdeljen na tri projektne faze (F):

F1: Oblikovanje teoretičnega okvira in priprava na izvedbo raziskave

F2: Izvedba empirične raziskave

F3: Oblikovanje in prikaz rezultatov

Program projektnega dela sestoji iz 9-ih, medsebojno povezanih delovnih sklopov:

Opis realizacije faz projekta:

V trenutnem obdobju poteka prva faza projekta (F1: Oblikovanje teoretičnega okvira in priprava na izvedbo raziskave), ki bo zaključena v 10 mesecih od začetka trajanja projekta. V okviru te faze se izvaja pregled relevantne literature, sistematična analiza obstoječih teoretičnih in empiričnih raziskav na tem področju in analiza relevantne (ustavno) sodne prakse. Tako bo izvedena natančna operacionalizacija raziskave, pri tem pa bo oblikovan načrt za zbiranje podatkov.

Glavne bibliografske reference vodje projekta, povezane s projektno vsebino:

Kleindienst, Petra. 2017. Understanding the Different Dimensions of Human Dignity: Analysis of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia on the “Tito Street Case”. DANUBE: Law and Economics Review 8 (3), str. 117–137. Doi: 10.1515/danb-2017-0009.

Kleindienst, Petra, Tomšič, Matevž. 2017. Human dignity as the foundation of democratic political culture: legal and philosophical perspective. Law, culture and the humanities: a publication of the Association for the study of law, culture and humanities, str. 1-20. Doi: 10.1177/1743872117738229.

Kleindienst, Petra. 2019. Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva. Phainomena: glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani 28 (108/109), str. 259-282. Doi: 10.32022/PHI28.2019.108-109.11.

Ostale bibliografske reference vodje projekta so na voljo v bazi SICRIS.