Morate opraviti diferencialne izpite?

1. Na kakšen način se kandidat seznani, katere diferencialne izpite mora opraviti?

Kandidat najprej odda prijavo za vpis za željeni program in potrebna dokazila. Na podlagi prejete vpisne dokumentacije mu Komisija za študijske in študentske zadeve pošlje sklep, v katerem so navedeni diferencialni izpiti, ki jih mora opraviti za vpis. Informacijo o diferencialnih izpitih vam lahko poda predhodno tudi Referat na podlagi vašega povpraševanja za študij.

- gradiva za opravljanje posameznega diferencialnega izpita so objavljena v spletni učilnici Moodle, v katerega vstopate s podatki, ki smo vam jih dodelili ob vpisu kot študent ali kot občan.

NOVO! V spletni učilnici Moodle so objavljeni posnetki za SAMOSTOJNO PRIPRAVO na diferencialne izpite za vpis na študijski program Medkulturni menedžment in Psihosocialno svetovanje. 

2. Študijske obveznosti in literatura

- prisotnost na predavanjih in vajah ni obvezna,

- obveznosti in literatura so dostopna v spletni učnilnici Moodle – geslo za dostop prejmete ob vpisu

3. Izpitni roki

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

  • določeni in v naprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti
  • za diferencialne izpite na študijskem programu Medkulturni menedžment in Psihosocialno svetovanje bo mogoče izpite opravljati tudi v drugi polovici septembra.

4. Kako se prijaviti na diferencialne izpite?

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail.

5. Cena diferencialnega izpita 

Cena diferencialnega izpita:

  • na dodiplomskem študiju znaša 130 eur
  • na podiplomskem študiju znaša 150 eur

V ceno diferencialnega izpita je všteto trikratno opravljanje izpita.

** OPOMBA ** Skladno s sklepom Upravnega odbora fakultete se od 24. 6. 2017 dalje kandidatom za vpis na koncesionirane študijske programe Uporabne družbene študije 1. stopnje in Medkulturni menedžment 2. stopnje plačilo za diferencialne izpite ne zaračuna.

6. Možnost priznavanja diferencialnih izpitov

Če želite, da se vam diferencialni izpiti priznajo, morate oddati Prošnjo za priznavanje izpitov

Prošnjo najdete na: http://arhiv.fuds.si/sl/obrazci Prošnjo izpolnite in pošljite po navadni pošti na sedež fakultete ali na e-naslov: [email protected]

7. Kateri diferencialni izpiti se izvajajo na FUDŠ?

Neposreden vpis v 2. letnik študijskega programa Socialni menedžment (VS): Neposredno v drugi letnik študijskega programa Socialni menedžment se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FUDŠ v skupnem obsegu največ 24 ECTS.

Neposreden vpis v 3. letnik študijskega programa Socialni menedžment (VS): Vsi kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 ECTS predpiše pristojni organ FUDŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Neposredni vpis v 2. letnik študijskega programa Uporabne družbene študije (UN): Neposredno v drugi letnik študijskega programa Uporabne družbene študije se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni program. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (iz področja družboslovnih, humanističnih, poslovnih in upravnih ved). Diplomanti ostalih programov morajo pred vpisom v drugi letnik opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 ECTS iz predmetov:

Dinamika sodobne družbe

Družboslovna raziskovalna metodologija 

Neposredni vpis v 3. letnik študijskega programa Uporabne družbene študije (UN): 

a. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (iz področja družboslovnih, humanističnih, upravnih in poslovnih ved), vsi ostali pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 ECTS iz predmetov:

Družbena teorija

Metode kvalitativne analize 

b. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov (s področja družboslovnih, humanističnih, upravnih in poslovnih ved). Diplomanti ostalih programov morajo opraviti še diferencialne izpite prvega in drugega letnika v obsegu 24 ECTS:

Struktura slovenske družbe 

Družboslovna raziskovalna metodologija

Teorija in ekonomika organizacije

Metode kvalitativne analize

Neposreden vpis v 2. letnik študijskega programa Psihosocialna pomoč (VS): Neposredno v 2. letnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FUDŠ v skupnem obsegu največ 24 KT. Ob vsakem prehodu, s katerim se kandidat/ka vpisuje v drugi letnik, mora imeti nujno opravljena najmanj predmeta Splošna psihologija 1 in Splošna psihologija 2.

Neposreden vpis v 3. letnik študijskega programa Psihosocialna pomoč (VS): Neposredno v 3. letnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet pred 01. 01. 1994, ali diplomant kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz določenih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ FUDŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma. Ob prehodih, s katerim se kandidat/ka vpisuje v tretji letnik, mora imeti opravljen tudi predmet Rehabilitacijska, specialna in socialna pedagogika ter predmet Nevropsihologija in psihoterapija.

Neposreden vpis v 1. letnik in 2. letnik študijskega programa Medkulturni menedžment (MAG): Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, moraj opraviti še dva diferencialna predmeta in sicer:

Družbeno teorijo 

Družboslovno raziskovalno metodologijo 

Vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Psihosocialna pomoč:

Končani dodiplomski študijski program ali širše področje po

KLASIUS –P-16 klasifikaciji

Dodatne študijske obveznosti

Število kreditnih točk dodatnih študijskih obveznosti

092- SOCIALNA VARNOST, 003-OSEBNE SPRETNOSTI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ

 

Psihoterapevtski pristopi

Specialna psihopatologija

11+6=17

031     DRUŽBENE VEDE IN VEDENJSKE ZNANOSTI (razen 0313 - psihologija, 0311-ekonomija)

Psihoterapevtski pristopi

Specialna psihopatologija

Razvojna psihologija

11+6+6=23

01       IZOBRAŽEVALNE ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

Psihoterapevtski pristopi

Specialna psihopatologija

Sociologija socialne politike

Teorije in modeli osebnosti

11+6+6+6=29

090     Zdravstvo in socialna varnost podrobneje neopredeljeno

091     Zdravstvo

098     Interdiscplinarne izobraževalne aktivosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost

099     Zdravstvo in socialna varnost, drugo

 

Psihoterapevtski pristopi

Splošna psihologija 2

Sociologija socialne politike

Razvojna psihologija

11+6+6+6+6=29

Ostalo

Psihoterapevtski pristopi

Splošna psihologija 1

Sociologija socialne politike

Specialna psihopatologija

Razvojna psihologija

11+6+6+6+6=35

Vpis neposredno v 2. letnik doktorskega študija Sociologija: Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program,  morajo v 2. letniku doktorskega študijskega programa opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 kreditnih točk, ki obsegajo naslednje predmete:

Sodobne družbene teorije 

Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah

Metode kvantitativne analize

Primerjalne raziskovalne metode 

Izzivi globalizacije 

Za dodatne informacije glede opravljanja diferencialnih izpitov pišite na elektronski naslov: [email protected] ali pokličite na tel.št. 05 333 00 80 / 05 907 34 61