Postopek oddaje zaključnega dela

KAKŠEN JE POSTOPEK ODDAJE DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE?

Študent mora zaključno delo pred tiskom in po odobritvi mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, le-to poslati v tehnični pregled, in sicer v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov, na elektronski naslov: [email protected] (to prejme knjižnica). Naloga mora biti pred oddajo že lektorirana.  Hkrati mora na isti e-naslov oddati tudi obrazec Pregled in oddaja diplomske in magistrske naloge OBR-FUDŠ-007, kjer se zahteva izpolnitev polja A (izjava mentorja) in polja B (izjava avtorja). Polje C naknadno izpolni bibiliotekarka po opravljenem tehničnem pregledu in obrazec po tem posreduje v referat. Z dnem, ko je delo oddano, prične teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled opravljen. 

V kolikor je potreben ponovni pregled zaključnega dela, ponovno študent odda dokument na e-naslov: [email protected]

Oddati mora:

1) Izvod z vnešenimi korekturami s strani bibliotekarke

2) Izvod z upoštevanimi korekturami – popravljena verzija

Z dnem, ko prejmemo izvod s korekturami, začne teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled ponovno opravljen.

Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in mentor bosta prejela po mailu poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici.

Zaključna naloga mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezna (potrdilo lektorja se ne zahteva).

Študent odda zaključno nalogo v elektronski obliki v pdf formatu na elektronski naslov: [email protected]

Referat nato zaključno delo posreduje Komisiji za študijske in študentske zadeve, ki imenuje komisijo za zagovor.

Komisija za študijske in študentske zadeve se sestaja predvidoma enkrat na mesec.

Člani komisije za zagovor se morajo v roku 14 dni od prejema naloge opredeliti do primernosti predložene naloge za zagovor. Ob morebitnih zadržkih glede primernosti naloge za zagovor pisno obvestijo referat, o čemer ta naredi zaznamek na OBR-FUDŠ-007, ki ga posreduje mentorju in študentu.

Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.

Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda en vezan izvod naloge. Hkrati odda študent tudi končno verzijo naloge na zgoščenki v pdf formatu.

Referat po prejemu vezanega izvoda naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomske oz. magistrske naloge, ki velja do podelitve diplome (oziroma diplome o magisteriju).

Referat zaključno nalogo v obeh formatih nato odda v knjižnico FUDŠ.

Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

- Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FUDŠ (NOVO)

POGOSTO VPRAŠANJE:  Zaključna naloga z zagovorom se ne plača, v kolikor študent s statusom odda na [email protected] zaključno nalogo in potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu in testu plagiatorstva najkasneje do 30.9. tekočega študijskega leta, pod pogojem, da nalogo zagovarja najkasneje 30 dni po oddaji naloge. S ciljem zagotovitve izvedbe zagovora pred potekom skrajnega roka za zagovor študentom močno priporočamo, da nalogo oddajo najkasneje v mesecu avgustu. 

  KAKŠEN JE POSTOPEK OD PRIJAVE TEME DO ODDAJE DOKTORSKE DISERTACIJE?

  1. Kandidat odda Prijavo teme doktorske disertacije na obrazcu OBR-010. Temo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, kandidatu se tudi predlaga mentor, v kolikor ga ni predlagal sam.

  2. Kandidat odda Dispozicijo doktorske disertacije na obrazcu OBR-011. Dispozicijo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki senatu poda predlog o imenovanju komisije za oceno ustreznosti dispozicije. Člani komisije morajo v roku 30 dni podati mnenje o ustreznosti dispozicije. Poročilo članov komisije obravnava senat in na tej podlagi sprejme pozitivno ali negativno oceno dispozicije.

  3. Kandidat mora v 3. letniku opraviti Seminar za disertacijo. Del obveznosti se opravi preko udeležbe na predavanjih, ki jih vodi nosilec predmeta prof. dr. Matej Makarovič. Del obveznosti pa se opravi tako, da kandidat po odobritvi mentorja in po opravljenih obveznostih na predavanjih doktorsko disertacijo odda na [email protected] Disertacijo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki imenuje 3-člansko komisijo. Slednja je prisotna na predstavitvi disertacije s strani kandidata (kot nekakšna "generalka" pred zagovorom).

  4. Kandidat mora zaključno delo pred tiskom in po odobritvi mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, le-to poslati v tehnični pregled, in sicer v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov, na elektronski naslov: [email protected] (to prejmeta referat in knjižnica). Hkrati mora na isti e-naslov oddati tudi obrazec Pregled in oddaja doktorske disertacije OBR-FUDŠ-014, kjer se zahteva izpolnitev polja A (izjava mentorja) in polja B (izjava avtorja). Polje C naknadno izpolni bibiliotekarka po opravljenem tehničnem pregledu in obrazec po tem posreduje v referat. Z dnem, ko je delo oddano, prične teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled opravljen.

  V kolikor je potreben ponovni pregled zaključnega dela, ponovno študent odda dokument na e-naslov: [email protected]

  Oddati mora:

  1) Izvod z vnešenimi korekturami s strani bibliotekarke

  2) Izvod z upoštevanimi korekturami – popravljena verzija

  Z dnem, ko prejmemo izvod s korekturami, začne teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled ponovno opravljen.

  Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in mentor bosta prejela po mailu poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici.

  Zaključna naloga mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezna (potrdilo lektorja se ne zahteva).

  Študent odda zaključno nalogo v elektronski obliki v pdf formatu na elektronski naslov: [email protected]

  Referat nato zaključno delo posreduje Senatu fakultete, ki imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije. Člani komisije morajo v roku največ 1 meseca od dne imenovanja podati ocene doktorske disertacije. Ocene obravnava senat in na tej podlagi doktorsko disertacijo sprejme sprejme, zavrne ali jo vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni, in mu za to določi primeren rok. V kolikor senat doktorsko disertacijo sprejme, imenuje komisijo za zagovor. Uskladi se termin zagovora.

  Senat se sestaja predvidoma enkrat na mesec.

  Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.

  Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda tri vezane izvode naloge. Hkrati odda študent tudi končno verzijo naloge na zgoščenki v pdf formatu (zahtevata se 2 izvoda).

  Referat po prejemu vezanega izvoda naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije, ki velja do podelitve diplome.

  Referat zaključno nalogo v obeh formatih nato odda v knjižnico FUDŠ.

  Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

  - Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FUDŠ (NOVO) 

  Predloga Izjave o avtorstvu:

  - Izjava o avtorstvu (2015)