Pravni dokumenti

Fakulteta javno objavlja pravilnike za študijske in študentske zadeve ter splošne pravilnike o delovanju različnih procesov na fakulteti.

Fakulteta javno objavlja letni program dela, letno poročilo (vsebuje usmeritve in cilje ter realizacijo le-teh po posameznih področjih dejavnosti), kadrovski načrt, finančno poročilo in drugo.

Fakulteta letno pripravi in javno objavi samoevalvacijo poročilo. Samoevalvacija je ključna za ugotavljanje in vzdrževanje kakovosti institucije.