Prejšnji predmetnik - SOCIOLOGIJA

Doktorski študij je pretežno individualen z malo organiziranega študijskega dela, ki obsega dva izpita v prvem letniku. Izvaja se v izredni obliki, in sicer v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Če je vpisanih manj kot 10 študentov, se izvaja v obliki konzultacij.

Prvi letnik

Prvi letnik vsebuje od organiziranega dela obvezni metodološki in izbirni teoretski predmet ter seminar za izdelavo dispozicije doktorske disertacije. Prvi letnik se zaključi s potrjeno temo doktorske disertacije in  oddano dispozicijo doktorske disertacije.

PREDMET ZIMSKI LETNI
ECTS ECTS

Metode triangulacije

15 -
Izbirni teoretski predmet 15 -

Seminar za dispozicijo

- 15
Individualno delo na dispoziciji - 15
SKUPAJ  30 30

Drugi letnik

Drugi letnik je v celoti namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za pripravo doktorske disertacije ob pomoči izbranega mentorja in morebitnega izbranega somentorja.

PREDMET ZIMSKI LETNI
ECTS ECTS
Individualno delo na disertaciji 30 30
SKUPAJ 30 30

Tretji letnik

Tretji letnik prek seminarja omogoča kandidatu, da se sooči s kritičnimi odzivi na svoj osnutek disertacije in ob upoštevanju ustreznih sugestij popravi, dopolni, dokonča in zagovarja svoje doktorsko delo. 

PREDMET ZIMSKI LETNII
ECTS ECTS

Seminar za disertacijo

15 -
Individualno delo na disertaciji 15 30
SKUPAJ  30 30

Izbirni predmeti

Izbira teoretske poglobitve, ki jo bo študent izbral kot izbirno učno enoto, je odvisna predvsem od njegove izbire teme doktorske disertacije. FUDŠ v tem smislu ponuja dve opciji, pri čemer lahko študent bodisi izbere tisto od njiju, ki mu je tematsko – glede na predvideno temo disertacije - najbližja, bodisi izbere tovrstne teoretske vsebine na drugi domači ali tuji ustrezni akreditirani visokošolski instituciji. 

PREDMET ECTS

Sodobne teorije v ekonomski sociologiji

15

Sodobne teorije v politični sociologiji

15

Sodobne teorije v sociologiji kulture

15

*Študenti izberejo en izbirni predmet.

(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 14.11.2019. Novi predmetnik velja za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 1. letnik študijskega programa. ( NOV PREDMETNIK ŠT. PROGRAMA ) 
Za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, in vse študente, vpisane na študijski program do vključno študijskega leta 2019/20, velja prejšnji predmetnik študijskega programa oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če študentje v izobraževanju redno napredujejo. 

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) - kreditne točke 

 

Program je zasnovan tako, da omogoča študentom usmeritev v eno od treh socioloških poddisciplin: politično sociologijo, ekonomsko sociologijo in sociologijo kulture. Gre namreč za poddiscipline, ki pokrivajo tri izmed napomembnejših in v razvojnem smislu najrelevantnejših področij: politiko (usmerjanje družbe in doseganje ciljev), ekonomijo (zagotavljanje resursov) in kulturo (vrednotne in vedenjske podlage za delovanje). Tako študentje poleg metodoloških znanj pridobijo aktualna znanja, potrebna za teoretsko rezoniranje narave in dinamike teh treh področij. Poleg socioloških znanj in vsebin, ki so v ospredju, študentje pridobijo znanja iz drugih disciplin (politologije, ekonomije, kulturologije), ki se dotikajo omenjenih področij. 

Študijski program je sestavljen iz metodološkega predmeta, ki študentom poda znanja iz najsodobnejših kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod (ter načinov njihovega kombiniranja v raziskovalnem delu) ter teoretskega predmeta, ki ga študentje izberejo izmed treh predmetov, pri čemer je vsak od njih vezan na eno od treh omenjenih socioloških poddisciplin: politično sociologijo, ekonomsko sociologijo in sociologijo kulture. Poleg tega se študentje udeležijo dveh doktorskih seminarjev: dispozicijskega seminarja, kjer predstavijo izhodišča svoje doktorske naloge; in disertacijskega seminarja, kjer predstavijo preliminarne ugotovitve svoje doktorske naloge. Glavnina dela na pripravi doktorske naloge je individualno raziskovalno delo ob pomoči in sodelovanju izbranega mentorja (in morebitnega somentorja).