RAZPIS ZA ERASMUS+ Lebanese American University

V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 (KA1) ter na podlagi Sporazuma o dodelitvi dotacije za projekt (št. sporazuma 20-107-075681; št. zadeve KA1-IHE-5/20) (v nadaljevanju Sporazum) med Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS in Fakulteto za uporabne družbene študije (v nadaljevanju FUDŠ), slednja

objavlja

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH

 

1 Vsebina razpisa:

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ), v skladu s Sporazumom razpisuje dotacije za mobilnosti osebja na partnersko/gostiteljsko visokošolsko institucijo Lebanese American University (v nadaljevanju LAU) iz Libanona.

  • Mobilnost osebja z namenom poučevanja: 3 mesta
  • Mobilnost osebja (akademsko in strokovno osebje) z namenom usposabljanja: 3 mesta

Trajanje v dnevih: vsaka aktivnost lahko traja 6 dni (dva dodatna dneva za potovanje, skupaj 8 dni)

Mobilnosti osebja morajo biti izvedene najkasneje do 31.5.2023

2 Krajše informacije o izvedbi mobilnosti:

Pred izvedbo mobilnosti mora izbrani kandidat, v sodelovanju s pošiljateljico (FUDŠ) in gostiteljico (LAU) pripraviti:

  • Sporazum in program o mobilnosti za namen poučevanja (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching) oz.
  • Sporazum in program o mobilnosti za namen usposabljanja (Mobility Agreement - Staff mobility for training).

Ti sporazumi opredeljujejo ciljne (učne) izide za obdobje mobilnosti v tujini, določajo formalne določbe o priznavanju ter navajajo pravice in obveznosti obeh strani. Podrobnosti mobilnosti so dogovorjene tudi v Medinstitucionalnem sporazumu med FUDŠ in Lebanese Amrican University, ki je bil podpisan 17. 9. 2020

Osebje, pošiljateljica in gostiteljica bodo odgovorni za najvišjo kakovost obdobja mobilnosti v tujini.

Ob koncu obdobja v tujini mora osebje, ki je opravljajo aktivnost mobilnosti, izpolniti in predložiti končno poročilo. Od osebja, ki ne predloži poročila, lahko FUDŠ zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU. Povračila se ne zahteva, če člani osebja niso mogli dokončati načrtovanih aktivnosti v tujini zaradi višje sile. Institucija pošiljateljica poroča o takih primerih Nacionalni agencij, ki jih mora pisno odobriti.

3 Pogoji za prijavo osebja in merila za izbor:

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni na FUDŠ, ki so:

  • v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali
  • imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo ali pogodbo o sodelovanju za pedagoško dejavnost in/ali
  • so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU.

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ) bo pravilno in pregledno izbrala svoje osebje, ki se bo udeležilo mobilnosti v visokošolskem izobraževanju. Postopek izbora in dodelitve dotacije bo pravilen, pregleden, dosleden in dokumentiran, dostop do njega pa bo na voljo za vse strani, vključene v postopek izbora.

Merila za izbor:

  • strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine - SI NOVA-GO02, predvsem načel nediskriminacije ter enakopravnega dostopa in priložnosti za osebje vseh ozadjih (socio-ekonomskih, kulturnih ipd.).

FUDŠ bo sprejela vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli navzkrižje interesov v zvezi z osebami, ki lahko sodelujejo v organih za izbor ali postopku za izbor posameznih upravičencev.

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FUDŠ prejemala dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

4 Zbiranje prijav:

Prijava mora vsebovati osnutek programa mobilnosti, ki ga bo predložil član osebja. Prijava mora biti napisana v angleškem jeziku.

FUDŠ bo prijave zbirala do 30.10.2020 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijave se oddajo preko prijavnice, ki je dostopna tukaj. Prijavnico pošljite na e-naslov: [email protected].  

 

Več informacij:

mag. Jasmina Jakomin

Erasmus+ koordinatorica

Tel: +386 590 73 459

e-mail: [email protected]

Datum objave: 21. 9.2020