Socialni menedžment - dodiplomski študij

Visokošolski strokovni program Socialni menedžment
Stopnja (in vrsta) programa: visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 7, EOK: 6, EOVK: prva stopnja
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: diplomant socialnega menedžmenta oz. diplomantka socialnega menedžmenta
 

Obvestilo glede izvedbe študija v 2020/21

Upoštevajoč trenutno veljavna nacionalna navodila in priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 bo študij na Fakulteti za uporabne družbene študije v prihajajočem akademskem letu (2020/21) potekal v kombinirani obliki: manjše skupine študentov v predavalnicah in večje število študentov preko IKT sredstev in spletne platforme ZOOM.
Predavanja/seminarji/vaje vseh študijskih programov se bodo izvajala tudi na daljavo (z uporabo spletne platforme ZOOM). Na lokacijah se bo fizična prisotnost študentov zahtevala v primerih aktivnosti, ki jih s pomočjo interaktivnih sredstev ni mogoče enakovredno nadomestiti.
O natančni izvedbi posameznih študijskih programov in predmetov bo fakulteta študente ažurno obveščala.
Ob morebitnih spremembah nacionalnih priporočil izvajanja študija oz. uvedbi dodatnih prilagoditev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, lahko naknadno pride do sprememb pri načinu izvedbe študijskega procesa.
 

Želiš pomagati ljudem? Želiš prispevati k reševanju socialnih stisk in težav? Si entuziastičen? Kreativen? Želiš spreminjati svet na bolje?

Socialni menedžer načrtuje, vodi, koordinira in nadzira aktivnosti na področju socialne varnosti. Orientiran je k dvigovanju ravni kakovosti življenja in človekovega dostojanstva. Uspešno se sooča z izzivi socialnega razvoja, socialne politike, socialne izključenosti, socialne pravičnosti, pa tudi s širšimi družbenimi (gospodarskimi, okoljskimi in drugimi aktualnimi) problemi. Deluje na področju socialnega varstva, izobraževanja, zdravja, človekovih pravic, pravic delavcev, gospodarskega razvoja, ekologije in sorodnih področjih.

Visokošolski strokovni študijski programi Socialni menedžment omogoča pridobitev znanja za uspešno soočanje s praktičnimi strokovnimi in delovnimi izzivi, razvija zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

Z uspešnim dokončanjem študija diplomant pridobi izobrazbo, ki mu ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev omogoča, da lahko opravlja strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

(Zgornji zapis velja tako za ženski kot za moški spol.)

Predmetnik: 

Prvi letnik

Zap.
št.
Predmet
1. semester
2. semester
ECTS
ECTS
1.

Izzivi sodobnih družb

6
-
2.

Metode raziskovanja

6
-
3.

Osnove komuniciranja v organizaciji

6
-
4.

Osnove organizacije in menedžmenta

6
-
5.

Pravo socialne varnosti

6
-
6.

Sociologija socialne politike

-
 6
7.

Menedžment človeških virov

- 6
8.

Neprofitni menedžment

-
 7
9.

Osnove upravnega prava

-
 6
10.

Ustvarjalnost in inovativnost

-
5
SKUPAJ
30
30

Drugi letnik

Zap.
št.
Predmet
3. semester
4. semester
ECTS
ECTS
1.

Oblikovanje javnih politik in javnih financ

7
-
2.

Strateško planiranje

6 -
3.

Psihologija dela in organizacije

7
-
4.

Menedžment finančnih virov

7
-
5.

Kvalitativna analiza

- 7
6.

Organizacije in ekonomika

-
5
7.

Marketing neprofitnih organizacij

-
6
8.

Odnosi z javnostmi

- 6
9.

Izbirni predmet 1

-
6
10.

Participacija in pomoč v skupnosti

3 -
SKUPAJ
30
30

Tretji letnik

Zap.
št.
Predmet
5. semester
6. semester
ECTS
ECTS
1.

Projektno upravljanje

5
-
2.

Menedžment kakovosti

- 5
3.

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

6
-
4.

Izbirni predmet 2

- 6
5.

Uporaba IKT v menedžmentu

7
-
6.

Strokovna praksa

12  -
7.

Projektna naloga na področju socialnega menedžmenta

-
 8
8.

Izbirni predmet 3

- 6
9.

Urejanje delovnih razmerij

- 5
SKUPAJ
30
30

Izbirni predmeti

Zap.
št.
Predmet ECTS
1.

Odnosi z odločevalci

 6
2.

Menedžment v socialnem varstvu

 6
3.

Menedžment v izobraževanju

 6
4.

Digitalni marketing

 6
5.

Supervizija in intervizija

 6
6.

Komunikacijski trening

 6
7.

Mediji in komuniciranje

 6
8.

Duševno zdravje in osebnostna rast

 6
9.

Delo z mladimi in družinami

6
10.

Evropske javne politike

 6

11.

Pravni vidiki sklepanja pogodb

6
12.

Uvod v socialno podjetništvo

6
13.

Statistične metode

6
14.

Vključevanje ranljivih skupin

6
15.

Družbena različnost in neenakost

6

Legenda

 • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) - kreditne točke 
(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 14.11.2019. Novi predmetnik velja za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 1. letnik študijskega programa.  
Za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, in vse študente, vpisane na študijski program do vključno študijskega leta 2019/20, velja prejšnji predmetnik študijskega programa oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če študentje v izobraževanju redno napredujejo.  (PREJŠNJI PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA)
Pogoji za vpis: 

1. letnik

V prvi letnik študijskega programa Socialni menedžment se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu vpiše:

A. kdor je opravil maturo,

B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,

C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A., B. in C izbrani glede na:

- glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi - 60 % točk,

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji o hitrejšem napredovanju)

Neposredno v drugi letnik študijskega programa Socialni menedžment se lahko vpišejo:

a. Diplomanti višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program. Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika,
ki jih v skupnem obsegu največ 24 KT predpiše pristojni organ FUDŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.
b. Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Neposredno v tretji letnik študijskega programa Socialni menedžment se lahko vpišejo:

a. Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 01. 01. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program.
b. Diplomanti študijskih programov za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski
program.
c. Diplomanti (bolonjskih) visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program.
Kandidati iz točk a), b) in c) morajo opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ FUDŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.
d. Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Za podrobnejše informacije o vpisu tujih državljanov kontaktirajte Referat za študijske in študentske zadeve – [email protected]

 Več informacij o diferencialnih izpitih najdete na povezavi.

Pridobljene kompetence: 
Splošne kompetence oziroma učni izidi, ki se s programom pridobijo
Študenti pridobijo v visokošolskem strokovnem študijskem programu Socialni menedžment naslednje splošne kompetence:
• poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize;
• uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
• sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
• etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nediskriminatornosti in multikulturnosti;
• razvoj kritične in samokritične presoje;
• sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
• poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
• zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo);
• razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji;
• sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine;
• sposobnost razvijanja alternativnih rešitev v procesu strateškega načrtovanja;
• sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte;
• sposobnost mreženja na področju socialnih dejavnosti;
• sposobnost za pripravo in realizacijo projekta, ki lahko kandidira za lokalna, nacionalna, EU in druga mednarodna sredstva;
• razumevanje ekonomskih vidikov za delovanje neprofitnega sektorja;
• sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa v neprofitni organizaciji;
• sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in premagovanja problemov;
• sposobnost upravljanja človeških virov, vključno s temeljno zmožnostjo vključevanja težje zaposljivih oseb v delovni proces;
• sposobnost urejanja razmerij med delodajalci in delavci;
• sposobnost načrtovanja, usklajevanja, nadzorovanja in vrednotenja aktivnosti v organizaciji, še posebno na področju socialnih dejavnosti;
• sposobnost reševanja zahtevnih problemov posameznikov, ki nastajajo v delovnem okolju pri delu in v procesu zaposlovanja;
• sposobnost interdisciplinarnega povezovanja različnih strokovnjakov in timskega dela z namenom ustreznega ovrednotenja posameznih vprašanj, ki nastanejo v praksi, in skupnega iskanja ustreznih rešitev;
• sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih pravnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature;
• čut za odgovornost do soljudi, družbe in narave;
• pripravljenost na vseživljensko učenje.
 
Predmetno-specifične kompetence oziroma učni izidi, ki se s programom pridobijo
Študentje pridobijo v visokošolskem strokovnem programu Socialni menedžment naslednje predmetnospecifične kompetence:
• poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljnih družboslovnih disciplin (stroke) in sicer s področja sociologije, političnih ved, komunikologije, ekonomije in menedžmenta, družboslovne informatike, pravoznanstva, družboslovne statistike in kvalitativnih metod;
• sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo družboslovnih znanstvenih metod in postopkov;
• sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi;
• sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja;
• sposobnost interdiciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami;
• razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih družbenih in delovnih problemov;
• razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s pomočjo reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov;
• sposobnost uporabe informacijsko­komunikacijske tehnologije in sistemov na področju družbenih ved;
• organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno ­ etičnih vprašanj;
• organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela;
• komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij gospodarskega in družbenega življenja ter z različnimi interesnimi skupinami;
• razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
• poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela (prenos znanja do uporabnika);
• načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v organizaciji ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
• poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
• fleksibilna uporaba znanja v praksi;
• poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika;
• sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov;
• razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalnoetičnih vprašanj;
• razumevanje odnosov med organizacijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje;
• občutljivost za odnose med ljudmi pri delu, fleksibilnost in sposobnost za skupinsko delo, samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost kritičnega razmišljanja in oblikovanja lastnega mnenja;
• poznavanje in razumevanje procesov kreativnega razmišljanja ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
• razvoj veščin za rabo znanja, raziskovalnih metod in postopkov na področju managementa projektov;
• razumevanje okoliščin, ki vplivajo na uspešno uvajanje, izvedbo in obvladovanje projektov; 
• fleksibilnost in pripravljenost na soočanje z novimi izzivi, ki zahtevajo inovativne rešitve pri doseganju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja;
• razvijanje občutljivosti za pojave družbene neenakosti in izključenosti;
• prepoznavanje in ozaveščanje vrednostnih stališč do pojavov družbenega izključevanja, predsodkov in stereotipov;
• spoznavanje uporabniške perspektive;
• sposobnost razumevanja pomena informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področju managementa.
 
Navedene kompetence veljajo za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 1. letnik študijskega programa. Za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, in vse študente, vpisane na študijski program do vključno študijskega leta 2019/20, veljajo prejšnje kompetence študijskega programa, če študentje v izobraževanju redno napredujejo. (PREJŠNJE KOMPETENCE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA)
Navodila za vpis: 

Razpis za vpis 2020/21

Prijavo za vpis se oddaja preko elektronskega portala eVŠhttp://portal.evs.gov.si./  Pri razpisu izberete opcijo Razpisa za vpis v dodiplomske programe (zasebni visokošolski zavod).

Za več informacij o vpisu  kontaktirajte Referat za študijske in študentske zadeve.

Telefon: 05 907 3461

E-mail: [email protected]

Osebno na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00 ter torek in četrtek od 12.30 do 16.30.

Informativni dnevi:

Potekali bodo v Novi Gorici (Gregorčičeva ulica 19) in Ljubljani (Leskoškova 9e), termini so objavljeni na povezavi (na dnu strani).

Šolnina: 

Cena: 1.990,00 EUR na letnik.

Plačilni pogoji: Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku ali na obroke (od 1 do 5 obrokov) z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.

Diferencialni izpiti so dodatno plačljivi, in sicer je cena posamičnega diferencialnega izpita 130 EUR, plača se ga pred prijavo na izpit.

Način izvajanja študija: 

Visokošolski strokovni program Socialni menedžment se izvaja kot izredni študij, pri čemer bosta organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. Pri izvedbi kontaktnih ur fakulteta uporablja tudi različne sodobne oblike informacijsko-komunikacijske tehnologije (spletna učilnica ipd.).

Letnik se praviloma izvede v enem študijskem letu. Razdeljen je na dva semestra, to je obdobje ko študenti obiskujejo predavanja, vaje in druge oblike organiziranega dela. Izpiti praviloma potekajo med izpitnimi obdobji (3 izpitna obdobja – zimsko, poletno in jesensko izpitno obdobje).

Urnik predavanj: Predavanja in vaje so organizirana v popoldanskem času med tednom in izjemoma ob sobotah. Študij poteka na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici in na dislocirani enoti na Leskoškovi 9/e v Ljubljani. Dostop do urnika in gradiv je omogočen preko spletnega referata oziroma spletne učilnice potem, ko je kandidat vpisan.

Napredovanje po programu: 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika. Študent ne more napredovati v višji letnik, če nima opravljenih diferencialnih izpitov.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to upravičene razloge, kot npr. materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, ali ko ima podeljen status v skladu z veljavnim statutom. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča dekan na podlagi predloga komisije za študijske in študentske zadeve.

Status študentu preneha, če študent:

 • diplomira oziroma dokonča študij,
 • se izpiše,
 • je bil izključen,
 • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra; razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer - potem mu status preneha ob zaključku zadnjega semestra.

Absolventski staž oziroma dodatno leto je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra, in sicer če :

 • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra).

Študentu, ki v času, krajšem od enega akademskega leta, doseže potrebno število kreditnih točk za napredovanje v višji letnik, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme komisija za študijske in študentske zadeve na podlagi prošnje kandidata. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. Hitrejše napredovanje se omogoči študentu tako, da lahko vpiše in opravlja predmete višjih letnikov. Predmete lahko opravlja tudi v okviru drugega organiziranega izobraževanja. Na podlagi prošnje kandidata lahko komisija za študijske in študentske zadeve sprejme tudi sklep o predčasnem zaključku študija.

Ocenjevanje in preverjanje znanja: 

Ocenjevanje znanja je del procesa poučevanja in učenja. Potekalo bo sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov študijskega programa, ki bo od študentov in študentk zahtevalo sprotno delo. Na temelju ocenjevanja znanja bodo visokošolski učitelji in učiteljice, študentje in študentke prišli do rednih, sprotnih in kakovostnih informacij o tem, kako študenti dosegajo začrtane splošne in predmetnospecifične kompetence in o doseganju zastavljenih ciljev študijskega programa.

V učnih načrtih posameznih predmetov so določeni načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagojeni so preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih dosežkih pri študiju in razvoja splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Zaradi zagotavljanja veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti in različnih metod poučevanja in učenja bodo visokošolski učitelji pri posameznih predmetih uporabljali različne metode preverjanja in ocenjevanja znanja, pri čemer bo upoštevana tudi kvaliteta strukture in organizacije znanja.

Nameni ocenjevanja znanja so:

 • oceniti znanje in veščine študenta in študentke,
 • oceniti izdelek, ki je nastal v okviru študijskega dela,
 • s ponujanjem kakovostnih povratnih informacij o napredku in doseženih rezultatih motivirati študente in študentke k pridobivanju dodatnega znanja in veščin,
 • omogočiti vključitev v nadaljevanje izobraževanja in
 • pridobivati podatke za evalvacijo opravljenega pedagoškega dela.

Merila za ocenjevanje temeljijo na ciljih študijskega programa in predvidenih dosežkih študenta in študentke, ki so opredeljeni v posameznih učnih načrtih. Študentje in študentke so o elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja obveščeni ob začetku študijskega leta in pisno z učnim načrtom. Visokošolski učitelj bo študente v začetku leta seznanil z načrtom izvedbe predmeta,s študijskimi obveznostmi in deleži, ki jih posamezne sestavine preverjanja ocenjevanja znanja prispevajo h končni oceni predmeta.

Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so:

 • kolokviji,
 • ustni izpiti,
 • pisni izpiti,
 • seminarske naloge oz. eseji,
 • ustne predstavitve,
 • praktične naloge oz. izdelki, portfolijo, dnevniki,
 • reševanje realnih problemov,
 • projekti, vrstniško ocenjevanje,
 • pisno poročilo o strokovni praksi,
 • diplomska naloga.

Priznavanje študijskih obveznosti

Študent, ki je predhodno študiral v drugem študijskem programu iste ali višje stopnje na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ali v tujini, lahko pred začetkom študija ali v času študija na fakulteti zaprosi za priznavanje izpitov, ki so po vsebini in obsegu enakovredni izpitom, ki jih je že opravil. Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča nosilec predmeta na podlagi pisne prošnje študenta (izpolnjen obrazec), priloženih spričeval ali drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino in obseg teh znanj in vloženega dela študenta. Izpit se lahko prizna v celoti, delno prizna ali ne prizna. O priznavanju izbirnih predmetov, ki se na fakulteti ne izvajajo, odloča komisija za študijske in študentske zadeve.

Študenti imajo možnost zaprositi tudi za priznavanje strokovne prakse.

Pogoji za dokončanje študija: 

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku, po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 01.01.1994, vpiše v program Socialni menedžment, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 ECTS.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 01.01.1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 ECTS.

Zaposlitve možnosti: 

Visokošolski strokovni program Socialni menedžment je naravnan zelo praktično. Omogoča pridobitev uporabnih znanj in konkretnih izkušenj ter predstavlja odlično osnovo za vključitev v delo v organizacijah v javnem, nevladnem ali zasebnem sektorju. 

Socialni menedžerji delujejo na področju socialnega varstva, izobraževanja, zdravja, človekovih pravic, pravic delavcev, gospodarskega razvoja, ekologije in sorodnih področjih.