Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu. 

Naloge študentskega sveta:
1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

Kontakt: [email protected] 

 

 

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2019/20 sestavljajo:

Predsednica študentskega sveta: Petra Škabar, študentka 1. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč 

Kontakt:  [email protected]
 

Podpredsednik študentskega sveta:  Tine Lovišček, študent 1. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment

Kontakt: [email protected]

 

Tajnik študentskega sveta: Manca Kosmač Vrabec, študentka 3. letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije

Blaganik in članica:  Erna Toromanović Sendić, študentka 2. letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije

Član: Tamara Goričanec, študentka 2. letnika dodiplomskega študija Psihosocialna pomoč

Član: Boštjan Žabar, študent 2. letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije

Član: Monika Ognenovska, študentka 1. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment

Član: Lea Ardani, študentka 1. letnika doktorskega študija Sociologija

 

PredstavnikI študentov v delovnih telesih fakultete

 

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Manca Kosmač Vrabec, Tine Lovišček, Boštjan Žabar

UPRAVNI ODBOR

1

Petra Škabar

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Erna Toromanović Sendić

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Lea Ardani

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Tamara Goričanec

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Monika Ognenovska

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Manca Kosmač Vrabec

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Lea Ardani