Študijska praksa

Praktično usposabljanje na Fakulteti za uporabe družbene študije – študijsko leto 2020/2021

Na Fakulteti za uporabne družbene študije se zavedamo, da je praktično uposabljenje študentov ključnega pomena pri pripravi študentov na trg dela. Zato si tudi prizadevamo, da imamo široko učno bazo seznam organizacij, pri katerih študetje lahko opravljajo prakso ter strokovno uposobljene nosilce prakse. ( BLOG - Pomen študijske prakse pri iskanju prve zaposlitve

Osnovni cilj prakse je dopolniti teoretično znanje s praktičnim. Študenti pridobijo praktična strokovna znanja in veščine, potrebne pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, praksa krepi njihovo sposobnost za sporazumevanje v stroki in strokovno kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost. Študenti in vsi ostali deležniki prakse morajo pri opravljanju študijske prakse upoštevati Pravilnik o izvajanju prakse študentov.

Za ustrezno komunikacijo med študenti, nosilci in mentorji skrbi koordinator prakse: Andreja Slejko Rojc; e-naslov: [email protected]; tel.št: 05 907 34 61.

Po predhodnem dogovoru možnost tudi za osebno svetovanje glede izbire prakse.

_____________________________________________________________________________________________

Vrste prakse  in njeni nosilci:

Socialni menedžment 1.stopnja

Strokovna praksa mag. Barbara Kobal Tomc

Psihosocialna pomoč 1.stopnja

Praksa 1doc. dr.Tjaša Stepišnik Perdih – ni potrebna prijava na prakso!

Praksa 2doc. dr. Jana Krivec

Praksa 3doc.dr. Tjaša Stepišnik Perdih – ni potrebna prijava na prakso!

Psihosocialna pomoč 2.stopnja (2. letnik, star program Psihosocialna pomoč)

Osnove psihosocialnega svetovanja - doc.dr. Primož Rakovec - ni potrebna prijava na prakso!

Praksa 3dr. Primož Rakovec

Praksa 4 dr. Primož Rakovec - ni potrebna prijava na prakso!

_____________________________________________________________________________________________

Obveznosti nosilca prakse

Nosilci prakse študenta pred začetkom opravljanja prakse seznanijo z namenom in cilji prakse ter s pravicami in obveznostmi, ki jih ima v času opravljanja prakse.

Nosilec prakse je odgovoren za podajanje ustreznih informacij in navodil t.i. »Poročila študenta«. »Poročilo študenta« je poročilo študenta o praksi, ki je sestavljeno iz vsebinsko smiselnega nabora izdelkov študenta, ki predstavljajo njegove dosežke med praktičnim usposabljanjem in obrazce, ki jih določa Pravilnik o izvajanju prakse študentov. Nosilec o tem seznani študente na uvodnih srečanjih oz. navodila objavi v spletni učilnici Moodle.

Vsa gradiva študentje oddajajo nosilcu prakse v spletni učilnici Moodle.

Mentor v organizaciji

Mentor prakse je oseba, ki jo med strokovno usposobljenimi delavci v organizaciji izbere izvajalec prakse. Imeti mora vsaj visoko strokovno izobrazbo oziroma končan študijski program prve stopnje za izvajanje mentorstva prakse študentom visokošolskega strokovnega študijskega program oziroma končano vsaj predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali bolonjsko drugo stopnjo za izvajanje mentorstva prakse študentom magistrskega študijskega programa.

Obveznosti mentorja:

  • pozna učni načrt prakse in skrbi za njegovo realizacijo,
  • profesionalno in korektno prenaša znanje in veščine na študenta,
  • organizira spodbudno delovno okolje,
  • potrdi evidenco prisotnosti in opravljenih nalog (obrazec št. DP02),
  • predlaga oceno študentovega znanja in dela (obrazec št. DP03),
  • se po potrebi udeležuje delovnih sestankov in usposabljanj na fakulteti,
  • po končani praksi posreduje fakulteti izpolnjeno poročilo o delovni praksi (obrazec št. DP03) in izpolnjen vprašalnik o delovni praksi, in sicer najkasneje v osmih delovnih dneh po zaključku praktičnega usposabljanja.

Postopek prijave študijske prakse:

Koordinator prakse vsako leto pripravi nabor možnih učnih baz – izvajalcev prakse. Več informacij o naboru učnih baz, mentorjih in kontaktih lahko pridobite pri koordinatorju prakse.

Študenti si lahko izberejo ustrezno učno bazo za opravljanje praktičnega usposabljanja iz nabora objavljenih učnih baz ali pa si študent izbere učno bazo, ki jo sam predlaga, pri čemer mora upoštevati izbrano usmeritev študija, čas in obseg izvajanja praktičnega usposabljanja ter cilje, ki so določeni z učnim načrtom predmeta, ki vključuje praktično usposabljanje.

Študent odda prijavo  - PRIJAVA DELOVNE PRAKSE PRAKSE (obrazec št. DP01) -  v MOODLU najkasneje 30 delovnih dni pred nameravanim pričetkom opravljanja prakse. PRIJAVA naj bo natančno izpolnjena (obvezna sta podpisa izvajalca prakse in nosilca prakse)!!!

Priporočljivo je, da študent sam opravi prvi stik z organizacijo. Pri tem je pomembno, da organizacijo seznani z vsebino in cilji prakse (učni načrt prakse in navodila, ki jih prejme od nosilca prakse), da se dogovori za termin opravljanja prakse ter da mu organizacija dodeli ustreznega mentorja.

Pristop k opravljanju prakse je študentu odobren, ko prijavo prakse odobri nosilec prakse. Po odobritvi opravljanja prakse koordinator prakse poskrbi za podpis tripartitne pogodbe o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov med fakulteto, študentom in izvajalcem prakse.

Pogodba mora biti podpisana pred pričetkom izvajanja prakse. V kolikor to ne bo pravočasno urejeno, se študent ne bo mogel vključiti v praktično usposabljanje.

Zavarovanje študentov med prakso

Fakulteta zagotovi zavarovanje študentov za posebne primere po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Izvajalec prakse zagotovi zavarovanje študentov za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Priznavanje prakse

Študent, ki že ima delovne izkušnje, lahko zaprosi za priznavanje prakse. Za priznavanje delovne prakse se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Pred oddajo prošnje se mora študent o priznavanju prakse posvetovati z nosilcem prakse.

Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti so: Potrdilo organizacije oz. zavoda o praktičnem usposabljanju in delu na zasedenem delovnem mestu skupaj z opisom nalog delovnega mesta kandidata. Potrdilu naj bo priložen tudi čas in obseg praktičnega usposabljanja in dela, čas zasedbe tega delovnega mesta ter izjava kandidata, v kateri navede študijski predmet, za katerega želi, da se mu praktično usposabljanje oz. delo prizna kot opravljena študijska obveznost. Za priznavanje delovnih izkušenj mora kandidat vlogi priložiti dokument, iz katerega je razvidno delovno mesto ter čas in obseg praktičnega usposabljanja in dela. Razviden mora biti tudi čas zasedbe tega delovnega mesta. 

Prošnjo za priznavanje (ni standardiziranega obrazca) se posreduje na e-naslov: [email protected].

Študent lahko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov (Erasmus, CEEPUS ipd.). Prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini in pravili programov mobilnosti. Sporazum o opravljanju prakse v tujini nadomesti pogodbo o praksi. Študent mora vlogi za opravljanje prakse v tujini priložiti osnovne podatke o izvajalcu prakse in program prakse, katerega mora potrditi nosilec na domači fakulteti. Opravljanje prakse v tujini v okviru programov mobilnosti poteka skladno s temeljnimi načeli, zavezami in smernicami Eramus listine za terciarno izobraževanje (ECHE listine), Erasmus+ strategije FUDŠ (Erasmus Policy Statement) in drugih relevantnih dokumentov, ki vključujejo vodila na področju internacionalizacije oziroma mednarodnega delovanja fakultete.

Kontakt: mag. Jasmina Jakomin; e-naslov: [email protected]; tel.št. 059073459

Spremljanje kakovosti prakse

Praksa študentov se lahko izvaja v  podjetjih, inštitutih, zavodih ali drugih organizacijah, ki so po presoji nosilca prakse primerna za izvedbo prakse. Predlagano področje dela študenta na praksi mora biti povezano s področji in disciplinami, s katerih je študijski program, v okviru katerega se opravlja praksa.

Praksa mora biti prilagojena ciljem študijskega programa. Povratna zanka kakovosti izvajanja prakse se vzpostavlja z vsakoletnimi anketami med študenti, mentorji prakse, nosilci prakse in koordinatorjem prakse. Rezultate anket, ki jih pripravi kooordinator prakse, obravnava Komisija za kakovost in v sodelovanju z relevantnimi deležniki notranjega in zunanjega okolja fakultete spremlja oceno stanja in po potrebi oblikuje priložnosti za izboljšave. Analiza anket je del samoevalvacijskega poročila.

OBRAZCI