Vizija in poslanstvo

Vizija

Postali bomo eden vodilnih evropskih centrov na izbranih področjih družboslovnega znanja, naši diplomanti pa med najbolj iskanimi strokovnjaki s svojega področja.

Poslanstvo

Zavezani smo inovativnosti in vrhunskosti znanja. Spodbujamo intelektualno refleksijo in prenašamo znanstvena spoznanja v lokalno in globalno okolje. Usposabljamo odgovorne posameznike, sposobne kompetentno opravljati delo in se aktivno soočati z razmerami na trgu in v družbi. Tako soustvarjamo pogoje za odprtost, svobodo in blaginjo.

Vrednote organizacijske kulture:

Resnica: Resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način.  

Svoboda: Pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj.  

Avtonomija: Neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških centrov moči.  

Odgovornost: Zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju akademskih standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote.  

Odličnost: Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete.  

Ustvarjalnost: Sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne refleksije ter inovativnega reševanja družbenih in tehnoloških problemov.  

Zaupanje: Pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in načelom, medsebojno spoštovanje in razumevanje.

        Strateške usmeritve fakultete:

        • Strateške usmeritve so:
        • Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost
        • Odličnost študija 
        • Odličnost poslovanja 
        • Odgovoren odnos do okolja

        Strateški načrt FUDŠ za obdobje 2015-2020